Skip to main content

Slotverklaring

Mededelingsplicht: wat betekent dat voor u?
Vraagt u een verzekering aan? Dan heeft u een mededelingsplicht. Dat betekent dat u de vragen in het aanvraagformulier eerlijk en zo volledig mogelijk moet beantwoorden.

Zijn er anderen die belang hebben bij de verzekering die u afsluit? Dan zijn zij belanghebbenden. U moet de verzekeraar ook zo volledig en eerlijk mogelijk informeren over feiten en omstandigheden die te maken hebben met deze belanghebbenden. Het is dus niet genoeg als u alleen de informatie verstrekt waarvan en van andere belanghebbenden.

Denkt u dat het antwoord op een vraag al bij de verzekeraar bekend is? Dan mag u die informatie toch niet weglaten. Beantwoord de vraag zo eerlijk en volledig mogelijk.

Heeft u de aanvraag ingezonden?
En heeft u nog geen definitief bericht ontvangen dat u verzekerd bent? Ook dan moet u de verzekeraar informeren over nieuwe feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de verzekering. Dit hoeft u alleen te doen voor feiten en omstandigheden die te maken hebben met de vragen in het aanvraagformulier.

Voldoet u niet (of niet volledig) aan uw mededelingsplicht? Dan kan dit ertoe leiden dat u niet (of niet volledig) verzekerd bent. U heeft dan mogelijk ook geen recht op een schadevergoeding.

De verzekeraar mag bovendien de verzekering stopzetten als u hem met opzet misleid heeft of als u geen recht had op de verzekering. De verzekeraar had de verzekering namelijk niet gesloten als u wel aan de mededelingsplicht had voldaan.

Heeft u een strafrechtelijk verleden?
Bij het afsluiten van deze verzekering vragen wij ook of u of een medeverzekerde in de laatste acht jaar in aanraking bent of is geweest met politie of justitie in verband met:

  • diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
  • het benadelen van anderen. Bijvoorbeeld door vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  • het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

Is dat het geval? Geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of er al (straf)maatregelen zijn opgelegd. Als het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie. Zo ja, geef dan aan tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie eventueel vertrouwelijk aan onze directie sturen.)