Skip to main content

Algemene voorwaarden easeley

  1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden van easeley zijn van te allen tijde van toepassing op iedere overeenkomst tussen easeley B.V. (‘easeley’) ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: 81849281 en de zelfstandig ondernemer die van de dienstverlening van easeley gebruik maakt of gaat maken.

1.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden van easeley zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail tussen easeley en de klant zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn op onze producten niet van toepassing.

1.4. Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn de Disclaimer, het Cookiebeleid en het Privacy beleid van easeley zoals die op onze voorwaarden pagina in de footer te vinden zijn.

1.5. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door easeley vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. easeley heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  1. Dienstverlening door easeley

2.1. Op de website van easeley heeft de klant de mogelijkheid om  verzekeringen van verzekeraars (niet zijnde easeley) aan te vragen of direct af te sluiten. easeley zorgt er dan voor, dat de klant de daartoe benodigde informatie ter beschikking krijgt.

easeley heeft met diverse derde partijen, waaronder verzekeraars, stringente afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van de informatie van die verzekeraar op de website van easeley. Omdat het de informatie betreft van de verzekeraars, is easeley nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor eventuele fouten, onvolledigheid of anderszins van die informatie.

2.2. easeley doet er alles aan om de dienstverlening met zorg uit te voeren. Tenzij anders aangegeven of wordt gevraagd, wordt door easeley aan de klant geen specifiek of individueel advies verstrekt over de betreffende verzekering en/of over de andere opties (‘execution only’).

 

  1. Verplichtingen klant

3.1 De klant is verplicht de voor de dienstverlening van easeley op haar website opgevraagde informatie, tijdig, juist en volledig op te geven.

3.2. Om een optimale nazorg te kunnen geven is het belangrijk dat de klant easeley altijd op de hoogte stelt van wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.

  1. Prijsstelling, gehanteerde tarieven en betaling

4.1. easeley ontvangt van haar partners/verzekeraars een bedrag aan provisie voor haar bemiddeling van schadeverzekeringen en/of andere producten. De provisie is onderdeel van de premie en wordt door de verzekeraar betaald aan easeley. Kortingen bedongen bij haar partners komen ten goede aan de premie.

4.2. De door de klant verschuldigde verzekeringspremies van de door haar met de verzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomst is door de klant rechtstreeks aan de verzekeraar verschuldigd, tenzij in de propositie op de website van easeley anders is overeengekomen en of gecommuniceerd. Voor collectieve overeenkomsten zal easeley veelal wel de incasso verzorgen omdat de collectiviteitskorting welke door easeley is bedongen, aan de klant wordt gecrediteerd door een lagere premie.

  1. Verantwoordelijkheid easeley

5.1. Omdat easeley geen partij is bij de uiteindelijk door de klant met de verzekeraar gesloten overeenkomst, is easeley op geen enkele wijze verantwoordelijk voor elke mogelijke schade van de klant die voortvloeit uit de nakoming of al dan niet-toerekenbaar niet-nakoming van de verzekering door de verzekeraar.

5.2. easeley heeft het recht – zonder schadeplichtig te zijn richting, tegenover de klant, naar de klant – haar bemiddeling en/of dienstverlening aan de klant op te schorten of te beëindigen als:

5.2.1. de klant de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, of

5.2.2. als omstandigheden zichvoordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van haar dienstverlening onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel

5.2.3. Als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde voortzetting van haar dienstverlening in redelijkheid niet mag worden verwacht, of

 

5.2.4. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

5.3. easeley kan niet garanderen dat haar website altijd toegankelijk is of volledig functioneert. De toegang tot de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een technische storing of door onderhoud aan de website. Het niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website of het niet volledig functioneren van de website geeft de klant echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding. Als de klant een storing in de website constateert, dan kan de klant easeley daarvan via de e-mail of telefonisch op de hoogte stellen.

5.4. easeley is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat easeley is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan easeley heeft verstrekt.

5.5. easeley is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6. Als easeley aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van easeley beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van easeley gedane uitkering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van easeley beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door easeley aan de klant in rekening is gebracht.

5.7. Alle rechtsvorderingen dienen door de klant binnen 1 jaar ingesteld te worden als de hij/zij niet tevreden is over de dienstverlening van easeley. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Alle geschillen ter zake de dienstverlening van easeley moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.